ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αρχικη ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1: Σκοπός του Πειθαρχικού Κανονισμού

1.1. Η Διοργανώτρια Αρχή αναγνωρίζει ως θεμελιώδεις σκοπούς της Διοργάνωσης την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς άμιλλας, τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, την ανάπτυξη του αθλητισμού καθώς και τη διάδοση των αθλητικών ιδεωδών και γενικώς των πολιτιστικών αξιών της καθημερινής ζωής,

1.2. Προς επίτευξη τόσο των σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσο και υψηλού επιπέδου αγωνιστικών δραστηριοτήτων, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές που αναφέρονται κατωτέρω στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό.

1.3. Οι ποινές που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό επιβάλλονται εφόσον οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά στρέφεται κατά οποιουδήποτε παράγοντα του αγώνα. Για τους σκοπούς του παρόντος, παράγοντες του αγώνα νοούνται ιδίως οι εξής αναφερόμενοι: διαιτητές, κριτές, εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Αρχής, μέλη των ομάδων, φίλαθλοι.

Άρθρο 2 : Αποβολή παίκτη από τον συγκεκριμένο αγώνα (περίπτωση ντισκαλιφιέ)

2.1. Σε αθλητή που αγωνίζεται υπέρµετρα σκληρά κατά την διάρκεια ενός αγώνα, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισµού του από τον αγώνα αυτόν, µε απόφαση των διαιτητών (περίπτωση ντισκαλιφιέ).

2.2. Στην περίπτωση που ένας αθλητής έχει δεχτεί ντισκαλιφιέ από τον διαιτητή του αγώνα, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Διοργανώτρια Αρχή σύγκληση της Πειθαρχικής Επιτροπής για περαιτέρω ποινή.

Άρθρο 3: Ανάρμοστη Συμπεριφορά 

3.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού, ως ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται τόσο η λόγω εξύβριση όσο και η έργω εξύβριση.

3.2. Στην έννοια της «λόγω εξύβρισης», υπάγεται κάθε συμπεριφορά κατατείνουσα σε προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε παράγοντα του αγώνα, η οποία συντελείται δια λόγου.

3.3. Στην έννοια της «έργω εξύβρισης» υπάγεται κάθε συμπεριφορά κατατείνουσα σε προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε παράγοντα του αγώνα, η οποία συντελείται δια ορισμένης ενέργειας του ανθρώπινου σώματος.

3.4.  Αθλητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω , τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μίας (1) έως τριών (3) αγωνιστικών, ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπεριφοράς του.

3.5  Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή, που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο, πριν ή κατά ή μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Άρθρο 4: Απειλή – Έμπρακτη εξύβριση

4.1. Στην έννοια της «απειλής» υπάγεται κάθε πράξη, η οποία είναι, κατ’ αντικειμενική κρίση, ικανή να προκαλέσει σε τρίτο πρόσωπο υπέρμετρο φόβο αναφορικά με την τέλεση παράνομης πράξης σε βάρος του.

4.2. Στην έννοια της «έμπρακτης εξύβρισης» υπάγεται κάθε πράξη, η οποία επενεργεί σε ανθρώπινο σώμα, ωστόσο δεν δύναται, κατ’ αντικειμενική κρίση, να οδηγήσει στην πρόκληση βλάβης σε άλλον.

4.3. Αθλητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, τελεί το παράπτωμα της απειλής ή της έμπρακτης εξύβρισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) έως επτά (7) αγωνιστικών, ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπεριφοράς του.

Άρθρο 5: Ενέργεια κατατείνουσα σε σωματική βλάβη

5.1. Στην έννοια της «ενέργειας που κατατείνει σε σωματική βλάβη» υπάγεται κάθε ενέργεια που επενεργεί σε ανθρώπινο σώμα και επιφέρει ή δύναται να επιφέρει ως αποτέλεσμα, σωματική βλάβη σε τρίτο.

5.2. Αθλητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, τελεί το παράπτωμα που αναγράφεται στον όρο 5.1. ως άνω, τιμωρείται με την ποινή του αποκλεισμού από τη συνέχεια της Διοργάνωσης.

Άρθρο 6: Υποτροπή

6.1.  Σε περίπτωση υποτροπής, κατά την διάρκεια της αυτής αγωνιστικής περιόδου, οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαιτίους δύνανται να επαυξηθούν κατά το ήμισυ (µε την προσθήκη του μισού της, προβλεπομένης από τη διάταξη, ποινής).

6.2. Ο όρος 6.1. περί υποτροπής εφαρμόζεται μόνο για τα παραπτώματα και τις αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως και 4.

Άρθρο 7: Επιβολή ποινών σε Αρχηγό Ομάδος

7.1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αθλητής που αποβλήθηκε είχε την ιδιότητα του αρχηγού της οµάδας, οι ποινές που επιβάλλονται, επαυξάνονται κατά το ήμισυ, (µε την προσθήκη του μισού της, προβλεπομένης από τη διάταξη, ποινής).

7.2. Εάν κατά την επαύξηση αυτής προκύψει κλάσμα, αυτό δεν υπολογίζεται και αφαιρείται.

7.3. Αρχηγός οµάδας θεωρείται εκείνος που, κατά τη στιγμή της παράβασης, είχε υποδειχθεί ότι φέρει την ιδιότητα αυτή.

Άρθρο 8: Ισχύς Επιβαλλόμενης Ποινής 

8.1. Οι ποινές αποκλεισμού ισχύουν, κατά κανόνα, για κάθε επίσημο αγώνα, από την επομένη κιόλας ημέρα του αγώνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα η εν λόγω παράβαση.

8.2. Κατ'  εξαίρεση μπορεί να προβλεφθεί διαφορετικός χρόνος έκτισης των ποινών είτε ποινή με αναστολή με απόφαση της Διοργανώτριας αρχής.

8.3. Η συμμετοχή του αθλητή της ομάδας σε φιλικά παιχνίδια ή ειδικά τουρνουά, φιλικού ή άλλου χαρακτήρα, δεν προσμετράται στην έκτιση της ποινής.

8.4. Η ποινή του αποκλεισμού, η οποία έχει επιβληθεί σε αθλητή και εφ’ όσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και σε περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη ομάδα ή/και στο επερχόμενο πρωτάθλημα, είτε με την ίδια, είτε με άλλη ομάδα.

Άρθρο 9: Χρόνος Επιβολής Πειθαρχικής Ποινής

Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαµβάνονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της παράβασης.

Άρθρο 10: Τελικές διατάξεις αναφορικά με τις επιβαλλόμενες ποινές

10.1. Η ομάδα στην οποία ανήκει ο αθλητής που αποβλήθηκε, υποχρεούται να επανορθώσει κάθε υλική ζηµιά που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

10.2. Οι ποινές του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού επιβάλλονται και σε προέδρους, προπονητές, γιατρούς ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος ομάδος.

10.3. Οι ποινές του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού επιβάλλονται έστω και αν το παράπτωμα διαπράχθηκε µετά τη λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου (ακόμα και εκτός αυτού) και σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στην σχετική στήλη παρατηρήσεων του Φύλλου Αγώνος ή/και, μετά το πέρας του αγώνος, με συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή ή κάποιου εκπροσώπου της Διοργάνωσης.

10.4. Για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό, η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα όπως εφαρμόζει τις διατάξεις του κατά το δοκούν 

Άρθρο 11: Διακοπή αγώνα – Μηδενισμός Ομάδας ή Ομάδων 

11.1. Οι αποφάσεις περί της διακοπής αγώνα και μηδενισμού ομάδας ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των διαιτητών του αγώνα ή της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής που συγκροτείται εντός της Διοργανώτριας Αρχής.

11.2. Αιτία διακοπής αγώνα μπορεί να είναι ιδίως η σύρραξη ή η σωματική ή/και λεκτική βία που μπορεί να ασκηθεί σε βάρος των αρχόντων του αγώνα διαιτητών ή μελών της διοργάνωσης από μέλος ή μέλη της μιας ομάδας ή και των δύο ή από φιλάθλους αυτών.

11.3. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τους φιλάθλους από το γήπεδο και να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς φιλάθλους.

11.4. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τη διακοπή ενός αγώνα καθώς και να επιβάλλει την ποινή του μηδενισμού και στις δύο ομάδες, εφ’ όσον αιτία της διακοπής υπήρξε η γενικευμένη σύρραξη, η οποία προκαλείται από τουλάχιστον ένα μέλος και των δύο ομάδων και υπάρχει φόβος συνέχισης αυτών.

11.5. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει τη διακοπή αγώνα καθώς και να επιβάλλει την ποινή του μηδενισμού σε μία από τις δύο ομάδες, σε περίπτωση κατά την οποία, η ομάδα αυτή έχει βάναυση ή/και υβριστική συμπεριφορά και η αντίπαλη ομάδα δεν αντιδράσει στις προκλήσεις της.

11.6. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για αιτίες και αφορμές που αναφέρονται παραπάνω στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό, να αφαιρέσει βαθμό ή βαθμούς από ομάδα λόγω βάναυσης ή/και υβριστικής ή/και αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα ή/και μετά την λήξη αυτού. Επιπροσθέτως, για όλες τις ανωτέρω αιτίες και αφορμές που αναφέρονται στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό, η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον διακοπεί ο αγώνας, να επιβάλλει την ποινή του μηδενισμού σε μία ή σε αμφότερες τις ομάδες.

 Άρθρο 12: Απόφαση Επιβολής Πειθαρχικής Ποινής – Άσκηση Έφεσης

12.1. Κάθε πειθαρχική ποινή επιβάλλεται μετά από απόφαση της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής του άρθρου 13 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασής της, η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπ’ όψιν οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο και υλικό ιδίως δε βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από κάθε αγώνα καθώς και λοιπό φωτογραφικό υλικό.

12.2. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή σε αθλητή, που υπέπεσε σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα παραπτώματα, κοινοποιείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στον Αρχηγό της ομάδας, στο δυναμικό της οποίας ανήκει ο αθλητής κατά του οποίου επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή.

12.3. Η απόφαση δια της οποίας επιβάλλεται οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, κοινοποιείται με ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αρχηγός της ενδιαφερόμενης ομάδας.

12.4. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή, ο Αρχηγός της ενδιαφερόμενης ομάδας, έχει δικαίωμα να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής του άρθρου 13, αναφέροντας υποχρεωτικά και τους λόγους στην οποία αυτή στηρίζεται.

12.5. Η έφεση κατατίθεται υποχρεωτικά εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης στον Αρχηγό της ενδιαφερόμενης ομάδας.

Άρθρο 13: Συγκρότηση Πειθαρχικής Επιτροπής

13.1. Η τήρηση των προβλεπόμενων στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό καθώς και επιβολή των ως άνω αναφερόμενων πειθαρχικών ποινών, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Πειθαρχικής Επιτροπής, που συγκροτείται εντός της Διοργανώτριας Αρχής.

13.2. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής, συγκαλείται με πρωτοβουλία της Διοργανώτριας Αρχής, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται παράβαση των όρων του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού και συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα:

13.2.1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Αρχής.

13.2.2. Έναν (1) διαιτητή.

13.2.3. Ένα (1) άτομο από τη γραμματεία.